Over

Wie zijn we en waar staan we voor?

Fides et Amor

Reguliere Vrijmetselarij in Gent


Fides et Amor is een relatief jonge werkplaats in een jonge Obediëntie. De loge werd opgericht door Bbrs afkomstig van andere werkplaatsen, hoofdzakelijk van de tweetalige loge La Fidélité uit Gent.


In de eerste jaren van haar bestaan gaat een werkplaats voornamelijk op zoek naar haar identiteit : wie wil zij zijn en waar wil zij heen in het brede landschap van de universele vrijmetselarij. Zo ontwikkelt iedere werkplaats haar eigen identiteit : meer cerebraal of meer emotioneel, meer georiënteerd op de individuele ontplooiing of meer gericht op de kameraadschappelijkheid, theïstisch of eerder deïstisch, op zichzelf teruggeplooid of naar buiten gericht, …


De identiteit van Fides et Amor kan worden geschetst in enkele grote lijnen : harmonieuze Tempelarbeid, conviviaal broedermaal en een strikt respect voor de regulariteit.


De maçonnieke methode bestaat uit een individuele arbeid die in groep wordt uitgevoerd. ‘Werkplaats’ of ‘loge’ is de aanduiding van de groep mensen die haar samenstellen, die samen haar identiteit bepalen. Het duurt wel even – in de ene werkplaats al langer dan in de andere – voordat die groep haar evenwicht heeft gevonden, voordat iedereen zijn plaats heeft ingenomen.


Door de gezamenlijke Tempelarbeid wordt de dynamiek van de groep ontdekt, zijn sterktes en zwaktes, zijn opportuniteiten en dreigingen. Opnieuw neemt het wat tijd voordat de sterktes zijn geconsolideerd, de zwaktes weggewerkt, de opportuniteiten uitgewerkt en de dreigingen afgewend. Wat er overblijft is harmonie ; een groep mensen die samen dezelfde compositie brengen, ieder in zijn rol, ieder met zijn inbreng, ieder volgens zijn capaciteiten, maar unisono, op elkaar afgestemd en ingespeeld.


In de vrijmetselarij staat het symbolisch onderricht centraal, dat hoofdzakelijk wordt gebracht tijdens de drie inwijdingsritualen (eerste, tweede en derde graad) waarin de maçonnieke symboliek wordt aangereikt in allegorieën, voorwerpen en handelingen. De uitvoering van de ritualen moet zo zijn opgebouwd dat niet enkel de symboliek duidelijk wordt, maar dat ook de receptiviteit van de inwijdeling wordt aangescherpt.


Jarenlang hebben wij aan dit aspect van onze identiteit gewerkt. De Tempelarbeid van Fides et Amor ontwikkelde zich naar gezamenlijke inzet, naar serene uitvoering, naar harmonieuze samenwerking, naar menselijke warmte.


Denk nu niet dat de reguliere vrijmetselarij in het algemeen of Fides et Amor de hemel op aarde zijn. Ook onze broeders hebben hun kleinmenselijke kanten of ongezonde maçonnieke ambities. Het is net de bedoeling van de reguliere vrijmetselarij om deze broeders aan te sporen om deze scherpe hoeken van hun steen te kappen. Ook wij kennen dus onze problemen, maar het is de gezamenlijke wil om wat wij hebben opgebouwd te beschermen en te laten groeien, die ons de kracht geven om die problemen op te lossen.


Iedere Tempelzitting wordt gevolgd door een maaltijd. Na de serene sfeer in de Tempel heerst de convivialiteit aan tafel. Het is niet eender welke maaltijd, maar een broedermaal.  In de reguliere maçonnerie worden rang noch stand erkend, wie je in de profane wereld ook bent, wat je ook hebt bereikt, hoe groot ook je bezit is, het zal geen enkele invloed hebben op jou plaats binnen ons harmonieus geheel. Wij erkennen enkel je bescheidenheid voor wie je bent, je respect voor je broeder, je drang naar zelfvervolmaking, je inzet voor je medemens, je zoeken naar hogere principes die het individuele overstijgen. Enkel in die sfeer kan een eenvoudige maaltijd een broedermaal worden, kinderen van dezelfde weduwe. Not higher, not lower, but equal.


Het is ook in die sfeer dat vrijmetselaars, op bezoek uit eender welke uithoek van onze planeet, een zitting en broedermaal bijwonen en het gevoel hebben dat ze thuis komen, deel van een broederketen die de hele aarde omspant, geborgenheid ver van hun thuisland en thuis in de hele wereld. Wij hechten belang aan dit universele karakter van onze vrijmetselarij.


Onze vrijmetselarij is regulier, wat betekent dat wij de Landmerken van de vrijmetselarij eerbiedigen : arbeiden ter ere van een Opperwezen,